Účetnictví  a daňová evidence

  • vedení účetnictví, tak aby byla splněna ustanovení §12 - §19 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009, která upravuje účetnictví příspěvkových organizací
  • daňová evidence ve smyslu §7b zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • záznamní povinnost DPH pro plátce daně z příjmu
  • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob včetně
  • povinných příloh ( výkaz zisku a ztrát, rozvaha, atd.)
  • rozbory a výkazy pro příspěvkové organizace